اگه از طرف یکی از دوستات به رویداد دعوت شدی کد معرفی دوستتو برامون اینجا تایپ کن!راستی شما هم میتونی دوستاتو دعوت کنی و امتیاز بگیری
اگه از طرف گروه یا تشکلی به رویداد دعوت شدی کد معرف گروه رو بزن